„Rajd Ku Niepodległości”

Pierwszy raz w historii Naszej działalności mamy okazję zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej Grze Miejskiej pod tytułem „Rajd Ku Niepodległości” która odbędzie się już 19 maja br. w Sosnowcu. Start przewidziany jest  o godzinie 9:00 z parkingu pod „Balatonem” czyli innymi słowy przy ulicy  Wileńskiej 1 w Sosnowcu.

Link do wydarzenia na portalu Facebook

Organizatorami Gry Miejskiej  są:

Stowarzyszenie Obronne Pancernik,

Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „GALICJA”,

oraz

radny miasta Sosnowiec Kamil Wnuk. 

Partnerami są:

Gmina Sosnowiec, IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu, OSP Porąbka, MOSiR, Stowarzyszenie wolontariuszy Razem Dla. 

Zgłoszenia dokonujemy drogą mailową na adres: zapisypancernik@gmail.com do dnia
14.05.2018r.


 I Zasady gry

1. Gra miejska „Rajd ku Niepodległej” odbędzie się 19 maja 2018 w Sosnowcu. Start przewidziany jest na parkingu pod Balatonem przy ulicy Wileńskiej o godzinie 9:00. Ostateczne dotarcie do mety w Zagórzu ul. Popiełuszki 46 do godz 15:00. Odbiór pakietów startowych w godzinach 8:00-8:45.
2. Celem gry jest przybliżenie mieszkańcom nieznanej historii Sosnowca, szczególnie związanej z walkami o odzyskanie niepodległości, oraz promocja zielonej wschodniej części miasta i zdrowego trybu życia.
3. Zadaniem uczestników jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi, oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde otrzymane zadanie uczestnicy otrzymują pieczątkę, w przypadku braku wykonania zadania uczestnik otrzymuje karny czas dodatkowy (20 minut za każde niewykonane zadanie). W przypadku niewykonania trzech lub więcej zadań uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
4. Udział w grze jest bezpłatny.
5. Na trasie gry uczestnicy mogą poruszać się pieszo lub na rowerze. Istnieje możliwość korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Całkowity zakaz jest korzystania z innych pojazdów silników typu samochód, motocykl. Za złamanie tego zakazu jest dyskwalifikacja dla uczestnika.
6. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku z tym uczestnicy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizatorzy zabezpieczają opiekę medyczną tylko w wyznaczonych punktach.
8. Ze względu na charakter gry osoby poruszają się na trasie na własną odpowiedzialność.
9. Uczestnicy przystępując do gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną na cały czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich taką odpowiedzialność ponoszą rodzice.
10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
11. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
13. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.
14. Na odcinku ulicy Armii Krajowej na wysokości Parku Jacka Kuronia jedyne dopuszczalne przez organizatora przejście/przejazd jest przez przejście dla pieszych na wysokości ZSO nr 6.

II Uczestnicy gry i zgłoszenia
1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie się oraz rejestracja indywidualna. W ramach gry można łączyć się w trzy-osobowe zespoły, a warunkiem jest minimum jedna osoba pełnoletnia
2. Zgłoszenia dokonujemy drogą mailową na adres: zapisypancernik@gmail.com do dnia
14.05.2018r.
3. W dniu Gry (19.05) do godz. 8:45 należy potwierdzić udział w Grze w punkcie startowym znajdującym się na parkingu przed Ośrodkiem Balaton w Sosnowcu ul. Wileńska
4. W dniu Gry o godz. 8:45 odbędzie się odprawa uczestników (tj. wyjaśnienie zasad gry, sposobu oceniania, itp.)
5. Członkiem każdego z Zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem lub w dzień Gry.
6. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
7. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
– wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
– przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);
– opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.
8. Wyniki liczone są indywidualnie dla każdego uczestnika, bez znaczenia czy startuje w grupie czy sam.
9. Start zawodników podzielony jest na grupy 20 osobowe. Wszyscy zawodnicy będą oznaczeni numerami. Numery 1-20 startują o godzinie 9:00, 21-40 o godz 9:05, itd.
III Zwycięscy gry
1. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w ostatnim Punkcie Kontrolnym oznaczony jako „Meta”.
2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali oni wykonując zadania w poszczególnych Punktach Kontrolnych. Zwycięzcą Gry zostanie osoba, która pierwsza dotrze do mety i wykona wszystkie zadania. Za niewykonanie zadania są kary minutowe:
20 minut- nie wykonanie całego zadania;
10 minut- połowiczne wykonanie zadania;
5 minut nie wykonanie całości zadania.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki i dyplomy, zwycięscy otrzymają dodatkowo nagrody indywidualne
IV Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu na fan-page/u organizatora.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.