Statut

statut-1

STATUT STOWARZYSZENIA

pod nazwą : STOWARZYSZENIE EKSPLORACYJNO-HISTORYCZNE „ GALICJA”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1.

1. W oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989r., (Dz.U.Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „ Galicja ‘’ zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy w językach obcych.

3. Stowarzyszenie działa w oparciu o Ustawę, niniejszy Statut oraz Regulamin Wewnętrzny Stowarzyszenia.

§2.

1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, niezależnym zrzeszeniem osób, o charakterze otwartym, stoi ponad podziałami politycznymi, religijnymi i społecznymi oraz nie reprezentuje interesów żadnych innych podmiotów – organizacji, partii czy instytucji.

§3.

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Rzeszów . Adres siedziby: ul. Sportowa

§5.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.

2. Decyzję o członkostwie Stowarzyszenia w organizacjach, o których mowa w ust. 1 podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3. W organizacjach wymienionych w ust. 1 Stowarzyszenie mogą reprezentować członkowie Zarządu.

§6.

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie może ustanawiać znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz może wydawać legitymacje będące potwierdzeniem członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 7.

1. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit – działa opierając się na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadzie odpłatności.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

1. Tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością poszukiwawczą, w tym kreowanie kodeksu eksploracji, zgodnego z istniejącym prawem oraz szerzenie informacji i propagowanie eksploracji zgodnej z prawem.

2. Podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii regionów i kraju, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności.

3. Podejmowanie i ułatwianie kontaktów, wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy podmiotami podejmującymi podobne do Stowarzyszenia działania, w tym pomiędzy innymi stowarzyszeniami, muzeami i innymi instytucjami, których działalność związana jest z historią regionów Polski, jej dokumentowaniem, eksploracją itp.; Współpraca z instytucjami państwowymi mająca na celu jak najlepsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności różnych organizacji i środowisk w zakresie historii i eksploracji.

4. Wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach współpracujących ze Stowarzyszeniem, działających na terenach prowadzonych badań eksploracyjnych.

5. Organizowanie imprez, wystaw tematycznych, prelekcji, pokazów i innych form informacji na temat historii miejsc, w których prowadzona jest działalność eksploracyjna Stowarzyszenia. Podejmowanie działań edukacyjnych z tego zakresu, mających na celu zainteresowanie młodzieży historią regionów i kraju. Organizacja wydarzeń integracyjnych dla środowiska eksploracyjnego.

6. Kreowanie zespołów roboczych i struktur wspomagających realizację wspólnych projektów i programów, w tym wspólnych zespołów z partnerami instytucjonalnymi, mających na celu realizację wybranych celów Stowarzyszenia.

7. Poznawanie prawa z zakresu badań o charakterze eksploracyjnym w kraju i zagranicą oraz proponowanie odpowiednim organom (w tym ustawodawczym) zmian prawnych mających na celu harmonizowanie przepisów z rozwiązaniami istniejącymi w innych krajach, w tym w krajach Unii Europejskiej. Uczestnictwo w dyskusjach publicznych i forach podejmujących problematykę działalności eksploracyjnej.

8. Rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia w środowisku historyków, archeologów, instytucji edukacyjnych oraz jednostek samorządowych w celu budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do wspólnych działań eksploracyjnych.

9. Oferowanie pomocy w pracach eksploracyjnych innym podmiotom, w tym pomocy w pracach archeologicznych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem i dokumentowaniem historii Polski.

10. Poznawanie działalności podmiotów stawiających sobie podobne cele i porównywanie efektów ich działania z działalnością Stowarzyszenia, mające na celu usprawnienie i efektywne planowanie prac eksploracyjnych, a także porównywanie efektów wybranych działań poszukiwawczych w celu wspólnego wyciągania wniosków.

11. Działania podejmowane wraz z działalnością eksploracyjną, mające na celu ochronę ojczystych dóbr kultury i przyrody, w tym ochronę szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego regionów Polski, podejmowane także razem z partnerami instytucjonalnymi.

12. Podejmowanie działań piętnujących grabieżczą, nielegalną eksplorację, dewastowanie historycznych miejsc pamięci i wszelką działalność szkodliwą dla dóbr dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego.

13. Wspieranie członków Stowarzyszenia w ich dążeniach do podwyższania wiedzy i umiejętności przydatnych do osiągania wysokiej jakości podejmowanych działań, zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym organizowanie wspólnych form szkoleniowych na rzecz członków Stowarzyszenia, dotyczących historii Polski, miejsc pamięci i dziedzictwa kulturowego, a także metod i technik związanych z bezpieczną i zgodną z prawem działalnością eksploracyjną.

§ 9.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) Organizowanie legalnych, jawnych akcji eksploracyjnych opartych o niezbędne, określone prawem pozwolenia, zgodnie z celami Stowarzyszenia.

2) Współpracę z instytucjami państwowymi, muzeami, stowarzyszeniami, organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi, organizacjami ochrony przyrody i środowiska naturalnego oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia.

3) Opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków dotyczących rozwiązań prawnych z zakresu eksploracji i przedkładanie ich odpowiednim podmiotom.

4) Przedkładanie administracji rządowej, samorządowej oraz innym podmiotom postulatów i opinii wynikających z działalności Stowarzyszenia.

5) Uczestniczenie w grupach konsultacyjnych, roboczych i celowych podejmujących działania na rzecz poprawy statusu prawnego i wizerunku eksploratorów w Polsce.

6) Uczestniczenie w dyskusjach na forach krajowych i międzynarodowych organizacji, w tym także na forach internetowych zajmujących się problematyką eksploracji.

7) Udział w konferencjach, sympozjach i innych imprezach o tematyce eksploracyjnej, organizowanych w kraju i za granicą.

8) Organizowanie wystaw, targów, imprez, których cel zgodny jest z celami stowarzyszenia.

9) Prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej, edukacyjnej na temat eksploracji.

10) Organizowanie różnych form upowszechniania celów działania Stowarzyszenia.

11) Rozwijanie innych form służących realizacji celów Stowarzyszenia.

12) Organizowanie różnych form kształcenia Członków Stowarzyszenia odpowiadających celom statutowym Stowarzyszenia i podwyższających jakość podejmowanych działań.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania funduszy na działalność statutową.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych, w tym Członków–Założycieli

2. Wspierających

3. Honorowych

§ 11.

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna.

2. Członkowie-Założyciele Stowarzyszenia stają się Członkami Zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 12.

1. Członkiem Wspierającym może zostać polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna popierająca działalność Stowarzyszenia, deklarująca gotowość aktywnego współdziałania i wspierania Stowarzyszenia, w tym w formie finansowej, rzeczowej lub merytorycznej.

§ 13.

Członkiem honorowym może zostać polska lub zagraniczna osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

§ 14.

1. Członków Zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji i rekomendacji Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia.

2. Przyjmowanie Członków Zwyczajnych ma miejsce tylko podczas Walnych Zebrań Stowarzyszenia.

3. Członkowie-Założyciele są przyjęci w poczet Stowarzyszenia na podstawie wpisania się na Listę Członków Założycieli na Spotkaniu Założycielskim, bez konieczności wypełniania pisemnej deklaracji, o której mowa w ust. 1.

4. W przypadku odmowy przez Zarząd przyjęcia osoby w poczet Członków Zwyczajnych, kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

5. O ponownym przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych osób, które były uprzednio Członkami Zwyczajnymi, rozstrzyga na podstawie uchwały Zarząd.

6. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony przez Zarząd w prawach członkowskich w przypadku zalegania z zapłatą składek członkowskich lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia.

7. Członków Wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia. Członek wspierający może działać przez upoważnionych przedstawicieli. Dokumentem wiążącym w przypadku członkostwa Członka Wspierającego jest Umowa pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia a Członkiem Wspierającym, określająca okres, formę i wysokość wsparcia na rzecz Stowarzyszenia. Umowę taką podpisuje się w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zarząd pisemnego zgłoszenia Członka Wspierającego.

8. Godność Członka Honorowego na wniosek Zarządu nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały.

§ 15.

1. Członek Zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,

3) uczestniczyć w zebraniach, spotkaniach i wydarzeniach (szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach) organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

5) korzystać z urządzeń i majątku Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd.

6) korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia,

7) wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia, sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

8) używać odznaki i legitymacji Stowarzyszenia.

2. Członek Wspierający ma prawo:

1) brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,

2) poprzez Członka Zwyczajnego będącego reprezentantem Członka Wspierającego, uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,

3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4) uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5) korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia,

6) wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

7) poprzez Członka Zwyczajnego będącego reprezentantem Członka Wspierającego,, używać odznaki i legitymacji Stowarzyszenia.

3. Członek Honorowy ma wszystkie prawa wymienione w ust.2. oprócz głosu stanowiącego w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia, chyba że Członek Honorowy wywodzi się z grona Członków Zwyczajnych (zachowuje wtedy wszystkie prawa Członka Zwyczajnego).

§ 16.

1. Członek Zwyczajny ma obowiązek:

1) brać aktywny udział w życiu i pracach Stowarzyszenia i wspomagać realizację jego celów,

2) przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminu Wewnętrznego i Uchwał władz Stowarzyszenia,

3) opłacać regularnie składki członkowskie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie,

4) w swoich działaniach propagować cele Stowarzyszenia oraz dbając o majątek i dobre imię Stowarzyszenia rozwijać jego idee.

2. Członek Wspierający ma obowiązek:

1) aktywnego włączania się do działalności statutowej Stowarzyszenia,

2) stosowania się do postanowień Statutu, Regulaminu Wewnętrznego i Uchwał władz Stowarzyszenia,

3) wspierania działalności Stowarzyszenia zgodnie z formami wsparcia zadeklarowanymi i określonymi w umowie, o której mowa w § 14, ust. 6,

4) godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

3. Członek Honorowy ma obowiązek popierać działalność statutową Stowarzyszenia, a w przypadku, gdy Członek Honorowy wywodzi się z grona Członków Zwyczajnych zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, przy czym Członkowie Honorowi zwolnieni są ze wszystkich opłat na rzecz Stowarzyszenia, w tym także z konieczności opłacania składek członkowskich.

§ 17.

1. Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

2) skreślenia z listy członków przez Zarząd w wyniku zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy od określonego uchwałą terminu ich uiszczenia, mimo pisemnego upomnienia kierowanego przez Zarząd,

3) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu, za rażące naruszenie postanowień Statutu, Regulaminu Wewnętrznego lub Uchwał władz Stowarzyszenia – z inicjatywy Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej lub też na wniosek przynajmniej 5 innych Członków Zwyczajnych złożony Zarządowi,

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy skazania Członka Zwyczajnego prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne,

5) śmierci Członka.

2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członek ma prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków, pismem kierowanym do Zarządu Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od dnia doręczenia członkowi uchwały o skreśleniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta w kwestii odwołania jest ostateczna.

3. Członkostwo wspierające wygasa na skutek:

1) dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa, zgłoszonego na piśmie do Zarządu;

2) utraty osobowości prawnej w przypadku członka instytucjonalnego;

3) niepłacenia składek przez co najmniej rok od terminu ich uiszczenia;

4) wygaśnięcia umowy, o której mowa w § 14 ust. 6, jeśli umowa ta została zawarta na czas określony lub rozwiązania takiej umowy w inny przewidziany prawem sposób;

5) rażących działań na szkodę Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

Władze i organizacja Stowarzyszenia

§ 18.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

2) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem”,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Członkowie tych władz pełnią swoje funkcje honorowo i są wybierani i odwoływani w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

3. Walne Zebranie stanowią Członkowie Zwyczajni.

4. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć (bez prawa do głosu stanowiącego) Członkowie Wspierający, Honorowi oraz inne zaproszone osoby.

5. Członkowie wybrani do Władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję przez nieograniczoną liczbę kadencji.

§ 19.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20.

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest co 3 lata.

2. Termin i miejsce obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd i podaje do wiadomości członkom w zawiadomieniu kierowanym do Członków przez Zarząd co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania.

3. Porządek i regulamin obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz regulamin wyboru władz naczelnych Stowarzyszenia proponuje Zarząd.

4. Obrady Walnego Zebrania powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zebranie porządkiem obrad.

§ 21.

1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad jeżeli liczba obecnych członków wynosi:

1) w pierwszym terminie co najmniej ½ uprawnionych do głosowania,

2) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin i temat planowanej uchwały podane były w zawiadomieniu, o którym mowa w § 20, ust. 2.

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli w odniesieniu do danego tematu uchwały postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 22.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo zgłaszania pisemnych umotywowanych wniosków dotyczących kwestii jakie mają być poruszone na Zwyczajnym Walnym Zebraniu za pośrednictwem Zarządu, kierując pismo do Zarządu lub informując Zarząd w inny dostępny sposób w terminie co najmniej 15 dni przed Walnym Zebraniem.

2. O przyjęciu do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w późniejszym terminie decyduje Walne Zebranie.

§ 23.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej kierowany do Zarządu,

3) na pisemny wniosek 1/3 liczby Członków Zwyczajnych kierowany do Zarządu.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu miesiąca od daty otrzymania uprawnionego wniosku o jego zwołanie.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a tryb i sposób jego przeprowadzenia jest identyczny jak w przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej Stowarzyszenia, priorytetów działania i budżetu Stowarzyszenia – proponowanych przez Zarząd,

2) uchwalanie Regulaminu Wewnętrznego Stowarzyszenia i zmian w jego zapisach,

3) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym, zgodnie z § 18, ust. 2 niniejszego Statutu,

4) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) decydowanie o przyjmowaniu i zbywaniu składników majątku trwałego Stowarzyszenia,

6) nadawanie godności Członka Honorowego,

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich opłacania,

8) uchwalanie planów działania Stowarzyszenia i planów finansowych proponowanych przez Zarząd,

9) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, sprawozdań finansowych, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

10) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji,

11) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez Członków Stowarzyszenia lub jego Władze oraz podejmowanie Uchwał w sprawach wniesionych pod obrady.

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym m.in. odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nie przyjęcia w poczet członków i in.,

13) podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

14) podejmowanie uchwał o prowadzeniu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej z określeniem jej formy zgodnie z klasyfikacją PKD.

§ 25.

1. Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje działalnością Stowarzyszenia, odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 4 do 6 członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym: Prezes, Zastępca Prezesa, Sekretarz, Skarbnik oraz Członkowie Zarządu.

3. Zarząd wybiera Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika ze swego składu osobowego.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

5. Zarząd określa podział czynności pomiędzy Członków Zarządu.

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa. W przypadku równości liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności – głos Zastępcy Prezesa Zarządu.

7. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

8. Do czasu powołania Biura Stowarzyszenia pracami administracyjno-biurowymi kieruje Sekretarz Stowarzyszenia, a nadzór nad bieżącymi finansami Stowarzyszenia, w tym nad składkami członkowskimi sprawuje Skarbnik.

9. Do reprezentowania Stowarzyszenia i podpisywania dokumentów Stowarzyszenia uprawnieni są jednoosobowo: Prezes, Zastępca Prezesa i Skarbnik. Do podpisywania bieżącej korespondencji z Członkami Stowarzyszenia i pism kierowanych do innych instytucji uprawniony jest także Sekretarz Stowarzyszenia.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) Inicjowanie działań statutowych zgodnych z celami działania Stowarzyszenia,

2) Przygotowywanie merytorycznych i finansowych planów pracy i przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków,

3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

4) kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania,

5) czuwanie nad realizacją postanowień Statutu, Regulaminu Wewnętrznego i Uchwał Stowarzyszenia i rozpoznawanie naruszeń ich zapisów,

6) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania, proponowanie ich porządku dziennego i regulaminu obrad oraz regulaminu wyboru władz naczelnych,

7) przedstawianie własnych wniosków oraz wniosków zgłoszonych Zarządowi na Walne Zebranie przez Członków Stowarzyszenia,

8) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadawanie godności Członka Honorowego,

9) ustalanie i uchylanie regulaminów, wzorów odznak, legitymacji oraz nadawanie odznak Stowarzyszenia,

10) upominanie, udzielanie nagan, zawieszanie w czynnościach oraz wykluczanie Członków Stowarzyszenia w przypadkach dokonania przez nich czynności podjętych przeciwko Statutowi i Uchwałom władz Stowarzyszenia lub niezgodnych z Regulaminem Wewnętrznym Stowarzyszenia,

11) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu ze swej działalności w okresie kadencji,

12) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

13) ustalanie trybu szczegółowego przyjmowania Członków i ich skreślania, wykluczania,

14) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, w tym podpisywanie umów z Członkami Wspierającymi,

15) rozstrzyganie sporów wewnętrznych pomiędzy Członkami Stowarzyszenia oraz pomiędzy Członkami i Władzami Stowarzyszenia,

16) załatwianie innych, nie wymienionych wyżej, spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych Władz Stowarzyszenia.

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie, w tym z: Przewodniczącego, Sekretarza i Członka.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie, co najmniej raz do roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, stanu majątkowego i sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd, a także kontrolowanie uchwał Walnego Zebrania i ich realizacji,

2) występowanie do Walnego Zebrania Członków z odpowiednimi wnioskami pokontrolnymi,

3) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Władz Stowarzyszenia,

4) w sytuacjach tego wymagających – wybór biegłego rewidenta,

5) prawo zwołania Walnego Zebrania lub zebrania Zarządu Stowarzyszenia,

6) prawo zgłaszania wniosków do Zarządu w kwestiach związanych z naruszeniami Statutu, Uchwał i Regulaminu Wewnętrznego Stowarzyszenia w odniesieniu do działalności Władz Stowarzyszenia, jak i poszczególnych Członków Stowarzyszenia.

4. Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej może określać regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie.

5. Do reprezentowania i podejmowania decyzji w imieniu Komisji Rewizyjnej uprawniony jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wraz z innym Członkiem Komisji.

§ 28.

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 18 ust.2 Statutu, uważa się moment wyboru nowych Władz,

2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

3) odwołania przez Walne Zebranie,

4) pisemnej rezygnacji,

5) śmierci członka.

2. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, których członkostwo ustało, wchodzą, na czas do końca kadencji, osoby które w ostatnio przeprowadzonych wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów. W przypadku braku takich osób, uzupełnienie składu Władz wybieralnych Stowarzyszenia może nastąpić na drodze dokooptowania dodatkowej osoby z grona Członków Zwyczajnych za zgodą wszystkich pozostałych Członków danego organu. Uzupełnienie – jakkolwiek dokonane – nie może dotyczyć więcej niż połowy składu tych organów.

ROZDZIAŁ V

Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 29.

1. Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie posiada majątek nieruchomy, ruchomy i fundusze stanowiące własność Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1) ze składek członkowskich,

2) z dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów oraz świadczeń Członków Wspierających,

3) z dochodów z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności statutowej i gospodarczej,

4) ze środków pochodzących z ofiarności publicznej.

§ 30.

1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw jak też składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest podjęcie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

2. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia podejmowana jest również w sprawie upoważnienia Członka Zarządu (np. Skarbnika) do dokonywania bieżących operacji na koncie bankowym Stowarzyszenia.

§ 31.

Dla zdobycia środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochód z tej działalności nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 32.

Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.

§ 33.

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy (budżet) uchwalony przez Walne Zebranie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia

§ 34.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Projektowane zmiany statutu powinny być umieszczone w porządku dziennym obrad Walnego Zebrania członków i przekazane do wiadomości członkom co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania, wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w § 20, ust. 2.

3. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w pierwszym terminie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych, o ile termin i temat planowanej uchwały podane były w zawiadomieniu, o którym mowa w § 20, ust. 2.

4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

5. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, jego majątek nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy Członków, lecz musi być przekazany na cele zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia, w tym np. przekazany na rzecz innej organizacji non-profit działającej na rzecz osiągnięcia tych samych bądź podobnych celów.

§ 35.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

Niniejszy Statut przyjęto Uchwałą Walnego Zebrania Członków-Założycieli,

Rzeszów r.

Podpisali Członkowie Zarządu Stowarzyszenia.